Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny

Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny

Miasta partnerskie

Poprad Saint Dies Siegen
Poprad

  Saint-Die-
Des-Vosges

Siegen
Sopot Stryj Vysokie Tatry
Sopot Stryj Vysoké Tatry
     
Seprator graficzny

Znajdź na stronie

Kontakt Załatw sprawę Struktura Urzędu Przetargi, konkursy, oferty pracy

UCHWAŁA NRVII/57/2003 W sprawie: ustanowienia nagrody za zasługi i wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz Miasta Zakopane.

Na podstawie art. 6 ust. l i art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zezm.) w roku 70-lecia Praw Miejskich Zakopanego RADA MIASTA ZAKOPANE p os t a n a w i a, co następuje:

§ 1.

Za zasługi i wybitne osiągnięcia w dziedzinach:

 • oświaty i wychowania,
 • kultury,
 • sportu,
 • turystyki,
 • ochrony zdrowia,
 • rozwoju infrastruktury,
 • ochrony środowiska,
 • i innych,  które przyczyniły się w znaczący sposób do rozwoju i promocji miasta Zakopane ustanawia się Nagrodę Burmistrza Miasta Zakopanego.

§ 2.

 1. Nagrodą jest statuetka, do której dodana może zostać nagroda pieniężna.
 2. Corocznie mogą być przyznane najwyżej trzy Nagrody Burmistrza.

§ 3.

Wysokość nagrody pieniężnej do kwoty 5000 zł, jest ustalana corocznie przez Burmistrza Miasta w ramach środków przyznanych w uchwale budżetowej.

§ 4.

 1. Nagrody wręczane są podczas uroczystości z okazji Dni Miasta Zakopane.
 2. Nagrodę wręcza Burmistrz dokonując równocześnie wpisu Laureata do Księgi Nagrodzonych.
 3. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody określa Regulamin, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zakopane.

/-/
Przewodniczący Rady Miasta
Henryk Krzeptowski

 

Załącznik do Uchwały Nr VII/57/2003  Rady Miasta Zakopane  z dnia 23 kwietnia 2003 r.


REGULAMIN
PRZYZNAWANIA DOROCZNEJ NAGRODY BURMISTRZA MIASTA

§ 1.

 1. Nagroda w formie statuetki, do której może być również dodana nagroda pieniężna jest  przyznawana raz w roku za zasługi   wybitne osiągnięcia w dziedzinach:
  • oświaty i wychowania,
  • kultury,
  • sportu,
  • turystyki,
  • ochrony zdrowia,
  • rozwoju infrastruktury,
  • ochrony środowiska,
  • i innych,  które przyczyniły się w znaczący sposób do rozwoju i promocji miasta Zakopane.
 2. Wysokość nagrody pieniężnej jest ustalana corocznie przez Burmistrza Miasta.

§ 2.

 1. Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać: Kapituła Nagrody, radni, stowarzyszenia, związki zawodowe, korporacje zawodowe, zrzeszenia przedsiębiorców oraz mieszkańcy w liczbie co najmniej 100 osób.
 2. Zgłoszenie kandydata powinno zostać dokonane na piśmie i zawierać uzasadnienie.
 3. Zgłoszenia kandydatur na dany rok powinny być złożone Kapitule Nagrody za pośrednictwem Wydziału Kultury Urzędu Miasta Zakopane do 10 maja tegoż roku

§ 3.

 1. Na czele Nagrody Burmistrza stoi Kapituła, powoływana przez Burmistrza na okres jego kadencji - w liczbie do 15 członków
 2. Kapituła wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Członkowie kapituły sprawują tą funkcję honorowo i nieodpłatnie.
 4. Urząd Miasta Zakopane, Wydział Kultury zapewnia Kapitule obsługę administracyjną i techniczną.

§ 4.

Kapituła ma prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących nagrody, a w szczególności:

 1. opiniuje wnioski o nadanie nagrody, wniesione przez pozostałe uprawnione podmioty,
 2. może wystąpić do Burmistrza z inicjatywą nadania nagrody.

§ 5.

 1. Kapituła po rozpatrzeniu przedstawionych jej wniosków o nadanie nagrody, dokonuje wyboru do 3 kandydatur ( ewentualnie w kilku wariantach) i przedstawia je Burmistrzowi.
 2. Kapituła dokonuje wyboru każdej Kandydatury w formie uchwały wraz z pisemnym uzasadnieniem. Uchwała Kapituły o wyborze wymaga jednomyślności wszystkich jej członków.
 3. Uchwały Kapituły podpisuje jej Przewodniczący, który następnie przedstawia je Burmistrzowi.
 4. Spośród kandydatur pozytywnie zaopiniowanych przez Kapitułę Burmistrz dokonuje wyboru laureata lub laureatów.

§ 6.

 1. Nagrody wręczane są podczas uroczystości z okazji Dnia Miasta Zakopane.
 2. Nagrodę wręcza Burmistrz dokonując równocześnie wpisu Laureata do Księgi Nagrodzonych prowadzonej przez Sekretarza Kapituły.
 3. Akt wręczenia nagrody, dokonywany w imieniu Burmistrza, jest poprzedzony wypowiedzeniem formuły: "W imieniu Burmistrza Miasta Zakopane wręczam...".
 
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny

ZAKOPANE ZAPRASZA