Seprator graficzny

Znajdź na stronie

Seprator graficzny

Miasta partnerskie

Poprad Saint Dies Siegen
Poprad

  Saint-Die-
Des-Vosges

Siegen
Sopot Stryj Vysokie Tatry
Sopot Stryj Vysoké Tatry
     
Kontakt Załatw sprawę Struktura Urzędu Przetargi, konkursy

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Pokoje

107

Pracownicy

 • Jan Lasyk - tel. 18 20 20 484, pok. 107 - Audytor
 • Violetta Garbacz  – tel. 18 20 20 483, pok. 107 – kontrola wewnętrzna
 • Małgorzata Korab-Pańszczyk – tel. 18 20 20 483, pok. 107 – kontrola wewnętrzna

Realizuje w szczególności

I. W zakresie audytu wewnętrznego:

 1. Przeprowadzanie czynności audytowych zgodnie z zasadami i trybem przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, powszechnie uznanymi standardami audytu wewnętrznego oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w tym zakresie w Urzędzie, tak aby zapewnić rzetelne, obiektywne i niezależne:
  • ustalenie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania Jednostki,
  • określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,
  • przedstawienie zaleceń w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia usprawnień.
 2. Opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego i uzgodnienie planu audytu wewnętrznego z Burmistrzem,
 3. Podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu audytu wewnętrznego poza planem, na wniosek Burmistrza,
 4. Dokonywanie analizy i oceny obszarów ryzyka,
 5. Realizacja zadań audytowych przewidzianych w rocznym planie audytu,
 6. Opracowanie i prowadzenie stałych akt audytu, w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów, które mogą być przedmiotem audytu wewnętrznego,
 7. Prowadzenie bieżących akt audytu wewnętrznego, w celu dokumentowania przebiegu i wyniku audytu zadań audytowych,
 8. Sporządzanie i przedstawianie Burmistrzowi sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu,
 9. Ustalenie zasad i procedur przeprowadzania audytu wewnętrznego,
 10. Opracowywanie projektów wewnętrznych regulacji dotyczących funkcjonowania audytu wewnętrznego w Urzędzie,
 11. Koordynacja prac audytu wewnętrznego i zewnętrznego.

II. W zakresie kontroli wewnętrznej:

Koordynowanie kontroli tematycznych i kompleksowych poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych miasta,

 1. Przedstawianie wyników kontroli oraz formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych,
 2. Badanie zgodności kontrolowanego postępowania pracowników z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,
 3. Badanie realizacji zadań i efektywności działania miejskich jednostek organizacyjnych,
 4. Nadzór nad wykonywaniem przez komórki organizacyjne Urzędu zaleceń pokontrolnych z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,
 5. Prowadzenie książki (rejestru) kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,
 6. Prowadzenie kontroli finansowej w Urzędzie oraz jednostek organizacyjnych miasta obejmującej co najmniej 5% wydatków poprzez:
  • zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzenie wstępnej oceny celowości i zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,
  • badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych,
  • prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowania procedur, o których mowa w pkt. 7 lit. a),
 7. Współpraca z kontrolami zewnętrznymi.

 

 

ZAKOPANE ZAPRASZA