Seprator graficzny

Znajdź na stronie

Seprator graficzny

Miasta partnerskie

Poprad Saint Dies Siegen
Poprad

  Saint-Die-
Des-Vosges

Siegen
Sopot Stryj Vysokie Tatry
Sopot Stryj Vysoké Tatry
     
Kontakt Załatw sprawę Struktura Urzędu Przetargi, konkursy

Wydział Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego

Pokoje:

227, 228, 229, 200, 201, 202, 203, 204, 205

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Pracownicy:

 • Halina Dyka - naczelnik, pok. 227, Tel. 18 20 20 426
 • Elżbieta Damięcka - komunalizacja mienia gminnego, pok. 205, Tel. 18 20 20 402
 • Grażyna Krueger - sprzedaż nieruchomości gminnych, nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy, naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste (osoby prawne), pok. 228, Tel. 18 20 20 427
 • Henryk Maryniarczyk - dzierżawa nieruchomości gminnych, numeracja porządkowa nieruchomości, nazewnictwo ulic i placów, dokumentacja dot. Aktów Własności Ziemi, pok. 228, Tel. 18 20 20 427
 • Maciej Moskwa - regulacja stanu prawnego dróg, odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne gminne, wejścia w teren, prowadzenie spraw związanych ze zwrotami nieruchomości, pok. 229, Tel. 18 20 20 429
 • Tomasz Filar - sprzedaż gminnych lokali mieszkalnych, zarządzanie nieruchomościami gminnymi, naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste (osoby fizyczne), pok. 228, Tel. 18 20 20 427
 • Zofia Kubacka - podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, pok. 229, Tel. 18 20 20 429
 • Jan Malacina - renta planistyczna, regulacja stanu prawnego dróg, pok. 228, Tel. 18 20 20 427
 • Stanisław Pawlikowski - planowanie przestrzenne, pok. 203, tel. 18 20 20 403,
 • Beata Wojs - sekretariat wydziału, pok. 203, tel. 18 20 20 404,
 • Piotr Buczyński  - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, wydawanie zaświadczeń/wypisów/wyrysów z MZPZ, pok. 203, tel. 18 20 20 442,
 • Sylwia Gąsienica-Kleryk  - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, pok. 203, tel. 18 20 20 441,
 • Edward Krzysik  - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, wydawanie zaświadczeń/wypisów/wyrysów z MZPZ, opiniowanie podziałów nieruchomości, pok. 203, tel. 18 20 20 442,
 • Małgorzata Staszel  - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, planowanie przestrzenne, wydawanie zaświadczeń o zgodności budowy z MZPZ, pok. 203, tel. 18 20 20 442,
 • Michał Kułach  - pomoc administracyjna, pok. 203, tel. 18 20 20 441,

 

Realizuje w szczególności:

1) opiniowanie i zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości,
2) gospodarowanie i zarząd gruntami mienia komunalnego,
3) załatwianie spraw związanych z prawem pierwokupu,
4) przygotowywanie postanowień i decyzji dotyczących rozgraniczeń
5) ustalanie cen za grunty, budynki, lokale i urządzenia,
6) ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie nieruchomości,
7) oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi ,
8) sprawy nadawania nazw ulicom,
9) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych
10) przekazywanie w użytkowanie wieczyste gruntów na rzecz jednostek komunalnych oraz spółdzielni
11) wydawanie zaświadczeń w związku z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego,
12) regulacja stanu prawnego terenów zajętych pod drogi publiczne.
13) sprawy związane z opracowywaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
14) sprawy związane z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i prowadzenie rejestru tych spraw,
15) uzgadnianie, wydawanie i wygaszanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz prowadzenie rejestru tych decyzji,
16) wydawanie opinii o działkach na podstawie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego
17) wydawanie decyzji w sprawach ustalania wysokości odszkodowań i opłat z tytułu zmiany wartości nieruchomości z związku z uchwaleniem planów zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna)
18) zawieranie umów dzierżawy nieruchomości gminnych

 

 

ZAKOPANE ZAPRASZA