Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny

Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny

Miasta partnerskie

Poprad Saint Dies Siegen
Poprad

  Saint-Die-
Des-Vosges

Siegen
Sopot Stryj Vysokie Tatry
Sopot Stryj Vysoké Tatry
     
Seprator graficzny

Znajdź na stronie

Kontakt Załatw sprawę Struktura Urzędu Przetargi, konkursy, oferty pracy

Inwestycje Gminy Miasto Zakopane

Przygotowane i realizowane przez Wydział Rozwoju Lokalnego i Inwestycji. Stan na 5 października 2010

DROGI PUBLICZNE GMINNE
Remont dróg w ramach GÓRAL*Ski
ul. Do Olczy, ul. Na Bystre, ul. Chałubińskiego, ul. Zamoyskiego- Krupówki, Al. 3 Maja Poniesione koszty - 27 697 090,10 PLN. Inwestycja zostanie zakończona w listopadzie 2010.

Przebudowa ul. Zaryckiego
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 69 967,00 PLN. Rozpoczęcie robót budowlanych jest przewidziane w roku 2011

Przebudowa ul. Za Strugiem
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 76 860,00 PLN. Rozpoczęcie robót budowlanych jest przewidziane w roku 2011

Modernizacja ul. Stary Młyn
Do końca roku 2010 zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę102 480,00 PLN. Rozpoczęcie robót budowlanych jest przewidziane w roku 2011

Budowa odwodnień ul. Tatry
Wykonano roboty budowlane przewidziane w etapie IV i V. Trwają roboty budowlane etapu I i II, które zostaną zakończone w grudniu 2010 roku. Koszt inwestycji 446 226,54 PLN

Przebudowa ul. Broniewskiego
Do końca 2010r. zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 209 230,00 PLN. Rozpoczęcie robót budowlanych jest przewidziane w 2011 r.

Budowa drogi Ciągłówka-Furmanowa
Wykonano projekt koncepcji drogi za kwotę 34 160,00 PLN.

Przebudowa ul. Chłabówka Górna
Do końca roku 2010 zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 129 320,00 PLN. Rozpoczęcie robót budowlanych jest przewidziane w roku 2011.

Modernizacja ul. Walowa Góra
Do końca roku 2010 zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 128 100,00 PLN. Rozpoczęcie robót budowlanych jest przewidziane w roku 2011.

Przebudowa skrzyżowania ul. Droga na Bystre, ul. Droga do Olczy, ul. Karłowicza
Do końca roku 2010 zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 119 291,60 PLN. Rozpoczęcie robót budowlanych jest przewidziane w roku 2011.

Remont drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Skibówki
Do końca roku 2010 zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 189 203,00 PLN. Rozpoczęcie robót budowlanych jest przewidziane w roku 2011.

Przebudowa ul. Harenda w Zakopanem etap II
Wykonano dokumentację projektowo–kosztorysową za kwotę 76 860,00 PLN. Rozpoczęcie robót budowlanych jest przewidziane w roku 2011.

Przebudowa skrzyżowania ul. Harend - Króle oraz odcinka ulicy
Do końca roku 2010 zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 58 560,00 PLN. Rozpoczęcie robót budowlanych jest przewidziane w 2011 r.

Budowa odwodnień ul. Harenda
Do końca roku 2010 zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 29 646,00 PLN. Rozpoczęcie robót budowlanych jest przewidziane w roku 2011.

Przebudowa ul. Do Samków
Trwają roboty budowlane. Przewidywane zakończenie robót - listopad 2010. Koszt inwestycji1 432 201,60 PLN

Modernizacja ul. Szymony
Do końca roku 2010. zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 121 536,40 PLN. Rozpoczęcie robót budowlanych jest przewidziane w roku 2011.

Modernizacja mostu na Potoku Olczyskim w ciągu ul. Droga do Olczy
Do końca roku 2010 zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 48 312,00 PLN. Rozpoczęcie robót budowlanych jest przewidziane w roku 2011.

Modernizacja muru oporowego chodnika ul. Makuszyńskiego
Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. 11 956,00 PLN.

Modernizacja mostu drogowego nad Potokiem Bystra w ciągu ul. Małaszyńskiego i ul. Kamieniec
Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 38 796,00 PLN.

Renowacja kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Kościuszki
Wykonano monitoring i czyszczenie kanalizacji deszczowej za kwotę 4 958,08 PLN.

Renowacja kanalizacji deszczowej w ciągu Al. 3 Maja, Krupówki, Zamoyskiego,Chałubińskiego, Na Bystre, Droga do Olczy
Wykonano monitoring i czyszczenie kanalizacji deszczowej za kwotę 194 904,97 PLN.

Remont ul Gładkie
Zakończenie robót budowlanych przewidziane jest w październiku 2010. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w wys.300 000,00 PLN. Koszt inwestycji 690 607,78 PLN.

Łączny koszt inwestycji w dziale „Drogi publiczne gminne” - 31 910 267,07 PLN

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Adaptacja na lokale części budynku zlokalizowanego przy ul. Jagiellońskiej 7
Do końca roku 2010 zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 133 862,00 PLN. Rozpoczęcie robót budowlanych jest przewidziane w roku 2011.

Budowa budynków wielorodzinnych przy ul. Kasprowicza
Do końca roku 2011 zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 133 862,00 PLN. Rozpoczęcie robót budowlanych jest przewidziane na rok 2011.

Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego na ul. Małaszyńskiego
Do końca roku 2010 zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 42 333,00 PLN. Rozpoczęcie robót budowlanych jest przewidziane w roku 2011.

Adaptacja na lokale mieszkalne części budynku położonego przy ul. Jagiellońskiej 42
Roboty budowlane za kwotę 60 693,41PLN zostaną zakończone w grudniu 2010.

Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kasprowicza 37C
Do końca roku 2010 zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 19 080,80 PLN. Wykonanie robót budowlanych jest przewidziane w roku 2011.

Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kamieniec 3
Do końca roku 2010 zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 73 200,00 PLN. Wykonanie robót budowlanych jest przewidziane w roku 2011.

Łączny koszt inwestycji w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” - 483 403,57 PLN.

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Termomodernizacja budynku Szkoły Katolickiej
Do końca roku 2010 zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 24 256,80 PLN. Wykonanie robót budowlanych jest przewidziane w roku 2011.

Wykonanie ogrodzenia wzdłuż drogi 507 przy ul. Chramcówki
Zadanie inwestycyjne za kwotę 20 372,36 PLN zostało wykonane w roku 2010.

Łączny koszt inwestycji w dziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - 44 629,16 PLN

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przystosowanie budynku Urzędu Miasta do potrzeb osób niepełnosprawnych Etap I - dobudowa dźwigu osobowego i pomieszczeń socjalnych
Do końca roku 2010 zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 35 030,91 PLN. Rozpoczęcie robót budowlanych jest przewidziane w roku 2011.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Termomodernizacja i odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej nr 1
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 18 084,05 PLN. Wykonanie robót budowlanych jest przewidziane w roku 2011.

Modernizacja budynku Przedszkola nr 7 przy ul. Nowotarskiej
Zostało wykonane ogrodzenie terenu Przedszkola nr 7 za kwotę 79 305,14 PLN. Do końca roku 2010 zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji budynku za kwotę 64077,01 PLN. Rozpoczęcie robót budowlanych jest przewidziane w roku 2011.

Wymiana instalacji zasilania kuchni w Przedszkolu nr 9
Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w roku 2010 za kwotę 34 654,98 PLN.

Modernizacja instalacji elektrycznej i ogrzewania w budynku Przedszkola nr 9 przy ul. Sabały 10
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 24 223,53 PLN. Wykonanie robót budowlanych jest przewidziane w roku 2011.

Zakup urządzeń kuchennych do Przedszkola nr 9 przy ul. Sabały 10
Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w 2010r za kwotę 18 300,00 PLN.

Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 1, etap 1 - dokumentacja
W drodze konkursu wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Koszt inwestycji w roku 2010 wynosi 118 287,56 PLN. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w roku 2011.

Modernizacja placu sportowego przy Gimnazjum Nr 2
Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w 2010r za kwotę 164 931,25 PLN.

Łączny koszt inwestycji w dziale „Oświata i wychowanie” - 521 863,52 PLN

OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie Placu Zabaw - Centrum Aktywności dla Dzieci i Młodzieży
Wykonano plan funkcjonalno-użytkowy za kwotę 5 001,90 PLN.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej na działkach nr ew. 385/1 i 385/2 przy ul. Nowotarskiej
Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w roku 2010 za kwotę 53 059,28 PLN.

Budowa sieci oświetlenia dróg gminnych
W roku 2010 zostaną wykonano roboty budowlane za kwotę 555 819,00 PLN. Ich zakończenie przewidywane jest w roku 2011.

Budowa oświetlenia ul. Powstańców Śląskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Ubocz do granicy Miasta Zakopane
Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w roku 2010 za kwotę 170 516,52 PLN.

Budowa oświetlenia ul. Kaszelewskiego
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 9 760,00 PLN . Wykonanie robót budowlanych jest przewidziane w roku 2011.

Przebudowa oświetlenia drogi gminnej wzdłuż ul. Droga na Bystre
Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w roku 2010 za kwotę 174 812,06 PLN.

Rewitalizacja centrum Miasta Zakopanego
W drodze konkursu wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Koszt inwestycji w roku 2010 wynosi 584 674,60 PLN. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w roku 2011.

Łączny koszt inwestycji w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wynosi 1 548 641,46 PLN

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana
Uzyskano nieprawomocną decyzję ULICP.

Przebudowa istniejącego osiedlowego placu gier przy ul. Kościelnej
Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w roku 2010 za kwotę 214 947,72

Łączny koszt inwestycji w dziale „Kultura fizyczna i sport” - 214 947,72 PLN.


ŁĄCZNA WARTOŚĆ WYMIENIONYCH INWESTYCJI - 34. 740. 1412, 95 PLN
 

 
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny

ZAKOPANE ZAPRASZA